ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.
โทร 090-592-8614
หน้าหลัก | กระดานความรู้ | อัพเดท
Translate to English

Hardline Test Application

สอบถามเพิ่มเติม 090-592-8614

โปรดทำตามขั้นตอนดังนี้
1.กรอกฟอร์ม ขอใบเสนอราคา
2.ทางเราจะติดต่อกลับ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง ( ประเทศไทย ) จำกัด จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2546 ถือหุ้นโดยกระทรวงการคลังร้อยละ 49 และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 51 ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการของรัฐเปิดดำเนินงานมากกว่า 13 ปี มีเครื่องมือและระบบมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มากกว่า 1,000 รายการทดสอบ รองรับงานทดสอบได้มากกว่า 400,000 ตัวอย่างต่อปี สามารถให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานสินค้าให้กับกลุ่มผู้ส่งออก กลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจการเกษตร SMEs OTOP วิสาหกิจชุมชน เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเต็มรูปแบบ โดยมีสาขาให้บริการครอบคลุมทุกภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร สงขลาและกรุงเทพฯ

ปัจจุบัน Central Lab Thai ได้มีบริการหลัก แบ่งเป็น 2 ด้านหลัก คือ

1. ด้านการตรวจวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการ ( Lab ) ที่จะรองรับการให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนและยกระดับผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มผู้ประกอบการ ส่งออกและSMEs OTOP วิสาหกิจชุมชน ได้แก่

✓ ตรวจหาสารเคมีตกค้าง 4 กลุ่ม ได้แก่ Organocholorine Organophosphate Carbamate Pyrethroid ในผลิตภัณฑ์ผักสด ผลไม้สด ผักไฮโดรโปรนิค เป็นต้น

✓ ตรวจยาปฏิชีวนะ ตะกั่ว สารหนู แคดเมี่ยม ปรอท สารเคมีตกค้าง โลหะหนัก Formaldehyde ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ( สด/แช่แข็ง ) เนื้อสัตว์ปีก ( สด/แช่แข็ง ) อาหารทะเล/ปลาหมึก/ปลา/กุ้ง/ปลาน้ำจืด เป็นต้น

✓ ตรวจเชื้อก่อโรค สารเคมีและโลหะหนัก ในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป กลุ่มไส้กรอก อาหารหมักดอง อาหารปิ้งย่าง รมควัน น้ำมันทอดซ้ำ ซอสปรุงรส ( ตรวจหาสารตะกั่ว สารหนู ปรอท สังกะสี ) นมและผลิตภัณฑ์นม ( ตรวจหาสารเมลามีน ) อาหารพร้อมทาน ( ตรวจการแพร่กระจายของสาร ) ตรวจหาสารพิษจากเชื้อรา ( ถั่ว สมุนไพร ธัญพืช พริก ) เป็นต้น

✓ ตรวจหาสารเคมีอันตราย สารปรอท ตะกั่ว สารหนู แคดเมี่ยม โลหะหนัก ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เวชสำอางค์ เช่น ครีมทาผิว โลชั่น แชมพู สบู่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น

✓ ตรวจวิเคราะห์เชื้อก่อโรค สารเคมี โลหะหนัก สารหนู ตะกั่ว ปรอท แคดเมี่ยม ในน้ำดื่มเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค น้ำดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท รวมถึงการตรวจแหล่งน้ำจากธรรมชาติ เป็นต้น

✓ ตรวจด้านชีวโมเลกุล อาทิ การตัดต่อพันธุกรรม ( GMO ) ในถั่วเหลือง มะละกอ และ การปนเปื้อนของสัตว์เท้ากีบ ( DNA ) ในอาหารสัตว์ ซึ่งก่อให้เกิดเชื้อวัวบ้า

✓ ตรวจสารปนเปื้อนในภาชนะบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหาร ( Packaging )

✓ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น การทดสอบสารพิษตกค้างในปุ๋ย ยาฆ่าแมลง เป็นต้น

2. ด้านบริการตรวจรับรองมาตรฐานนอกห้องปฏิบัติการ ( Non Lab ) โดยมุ่งเน้น พัฒนามาตรฐานและรับรองกระบวนการผลิตและผลผลิตของภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมรวมถึงพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตลอดจนความปลอดภัยทางด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานตลอดจนคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน อาทิ

✓ การตรวจประเมินและรับรองคุณภาพและผลผลิต CB / IB

✓ การตรวจรับรองด้านพืช GAP Organic

✓ การสอบระบบการผลิตโรงงาน GMP HACCP

✓ บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ( อากาศภายในและอากาศภายนอก ) เช่น สารเคมีปนเปื้อนในอากาศ สารเคมีปนเปื้อนตามแหล่งน้ำ มลพิษต่างๆ

✓ การตรวจรับรองมาตรฐานสอบเทียบเครื่องมือ เช่น เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องควบคุมอุณหภูมิในห้องเย็น เครื่องวัดอุณหภูมิ มาตรวิทยา เครื่องชั่ง เครื่องตวงวัด

✓ บริการฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 29993

✓ บริการโปรแกรมทดสอบควารมชำนาญห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17043

✓ บริการที่ปรึกษาระบบ ISO/IEC 17025

ที่ผ่านมา Central Lab Thai ให้บริการแก่ผู้ประกอบการส่งออกด้านอาหารเป็นหลัก โดย ปี 2559 มีสินค้าที่เข้ารับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด 205,106 ตัวอย่าง เป็นสินค้ากลุ่มอาหาร สัดส่วน 71.16% และสินค้ากลุ่มมิใช่อาหาร 28.84% โดยได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากบริษัทมหาชนด้านการส่งออกอาหารจำนวนมาก อาทิเช่น บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด ( มหาชน ) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด ( มหาชน ) บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดส์ จำกัด เป็นต้น รวมถึงให้บริการงานถ่ายโอนจากภาครัฐ อาทิ กรมประมง กรมการข้าว กรมสรรพสามิต สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น

ด้วยศักยภาพของ Central Lab Thai บริษัทฯยังได้รับมาตรฐานสากลทางห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 มาตรฐานการสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 มาตรฐานการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ ISO 29993 มาตรฐานผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17043 มาตรฐานการเป็นหน่วยตรวจรับรอง ( CB ) ISO/IEC 17065 และมาตรฐาน ISO/IEC 17021 จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ( มกอช. ) รวมถึงการได้รับการยอมรับจากประเทศคู่ค้า ได้แก่ Ministry of Health, Labour and Welfares (MHLW) Japan Hongkong Center of food Safety, Hongkong Ministry of food and Drugs Safety, Korea ASEAN countries

ทั้งนี้ EURLs ( European Union Reference Laboratories ) แล็บกลางสหภาพยุโรป ได้ประกาศผลให้ Central Lab Thai เพียงรายเดียวของประเทศไทยที่ผ่านการทดสอบด้าน Pesticides Residue พืชควบคุมเฉพาะเพื่อการส่งออก ประจำปี 2016 ซึ่งประเทศไทยเป็นเพียง 1 ใน 5 ของเอเชีย อันได้แก่ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทยที่ผ่านการทดสอบทั้งนี้ Central Lab Thai ได้ผ่านการทดสอบจาก EURLs 3 ปีซ้อน คือ 2014-2016.

ข้อมูลเพิ่มเติม centrallabthai.com
คุณต้องการตรวจวิเคราะห์ ?
ฉลากโภชนาการ
สารสำคัญกัญชา/กัญชง
น้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application

Line @FarmKaset
สอบถามเพิ่มเติม
คุณปริม โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset

สะดวกมากขึ้น
1.กรอกฟอร์มออนไลน์ และโอนชำระเงิน
2.ส่งตัวอย่างมาที่ห้องแล็บ
3.รอรับผลทางไปรษณีย์ อีเมล์และไลน์

©CentralLab.online, Started development on 2022/08/12