ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.
หน้าหลัก | กระดานความรู้ | อัพเดท
Translate to English
รายการตรวจฉลาก แบบย่อ+Cholesterol < กลับไปหน้าใบคำขอฯ |

Sample : อาหาร (ฉลากโภชนาการแบบย่อ+Cholesterol)
No. Order Method Qty Price per unit
(Baht)
Amount
(Baht)
Nutrition : Thai+GDA
      Chemical Analysis
1 Energy 1 2,000 2,000
  ● Energy from Fat Compendium
  ● Total Fat AOAC
  ● Protein AOAC
  ● Total Carbohydrate Compendium
  ● Ash AOAC
  ● Moisture AOAC
2 Total Sugars Compendium 1 600 600
3 Sodium ICP 1 600 600
4 Cholesterol AOAC 1 1,500 1,500
*สำหรับอาหาร ที่เข้าข่ายการตรวจฉลากแบบย่อ แต่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ นม เนย ไข่ น้ำมันจากสัตว์ ต้องตรวจ Cholesterol ด้วย
รวมเงิน 4,700
ค่าธรรมเนียมออนไลน์ 329
จำนวนเงินทั้งสิ้น 5,029

หมายเหตุ
1. ปริมาณตัวอย่างที่ใช้ ไม่น้อยกว่า 1,000 กรัม ระยะเวลาในการทดสอบ 14 วันทำการ
2. กรุณาแนบ ใบคำขอรับบริการ และ ใบเสนอราคา(หน้านี้) พร้อมกับการส่งตัวอย่าง
3. สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้

©CentralLab.online, Started development on 2022/08/12