ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.
หน้าหลัก | กระดานความรู้ | อัพเดท
Translate to English
รายการตรวจฉลาก แบบเต็ม < กลับไปหน้าใบคำขอฯ |

Sample : Nutrition Fact
No. Order Method Qty Price per unit
(Baht)
Amount
(Baht)
1 Nutrition : Thai+US 1 16,000 16,000
        Chemical Analysis
  ● Calorics Compendium
  ● Calorics from Fat Compendium
  ● Total Fat AOAC
  ● Protein AOAC
  ● Ash AOAC
  ● Moisture AOAC
  ● Total Cabohydrate Compendium
  ● Total Sugars HPLC
  ● Sodium AOAC
  ● Calciam ICP-MS
  ● Iron ICP-MS
  ● Dictary Fiber AOAC
  ● Vitamin A HPLC
  ● Vitamin B1 HPLC
  ● Vitamin B2 HPLC
  ● Vitamin D HPLC
  ● Saturated Fat GC
  ● Trans Fat GC
  ● Cholesterol GC
  ● Potassium (K) ICP-MS/OES
รวมเงิน 16,000
ค่าธรรมเนียมออนไลน์ 1,120
จำนวนเงินทั้งสิ้น 17,120

หมายเหตุ
1. ปริมาณตัวอย่างที่ใช้ ไม่น้อยกว่า 1,000 กรัม ระยะเวลาในการทดสอบ 14 วันทำการ
2. กรุณาแนบ ใบคำขอรับบริการ และ ใบเสนอราคา(หน้านี้) พร้อมกับการส่งตัวอย่าง
3. สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้

©CentralLab.online, Started development on 2022/08/12