topicidtitlebrandmodelyeardescriptionnameiptopictimetimageแก้ไขลบ
5934 เซ็นทรัลแล็บไทย จับมือ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ยกระดับอาหารทางวัฒนธรรมไทย นำร่องตรวจคุณภาพข้าวหลาม ตรวจข้าวหลาม ตรวจคุณภาพข้าวหลาม ตรวจวิเคราะห์ข้าวหลาม บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามบันทึกความร่วมมือ ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ยกระดับอาหารพื้นบ้านตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย เพื่อให้มีมาตรฐานสากล โดยจะเริ่มนำร่องที่ข้าวหลาม ก่อนจะขยายไปยังอาหารทางวัฒนธรรมอื่นๆในทุกภูมิภาค

วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2562) ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ มาลัย กรรมการบริษัท รักษาการกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของรัฐ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในโครงการพัฒนาอาหารวัฒนธรรม ร่วมกับ นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอาหารวัฒนธรรมไทย ให้เป็นที่ยอมรับของผู้คนทั่วโลกทั้งในด้านคุณภาพ และความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค ส่งเสริมให้เกิดกลไกในการพิจารณาคัดเลือกประเภทอาหารวัฒนธรรมไทยที่เป็นตัวแทนในแต่ละภูมิภาค สนับสนุนให้เกิดกลไกการตรวจวิเคราะห์และรับรองตามเกณฑ์อาหารด้านคุณภาพและความปลอดภัยที่กำหนด และส่งเสริมให้เกิดการใช้เครื่องหมายการรับรองที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของไทยและเป็นที่ยอมรับของผู้คนทั่วโลก

อาหารวัฒนธรรมไทยชนิดแรกที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ คือ ข้าวหลาม ซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นชื่อดังของหลายจังหวัดในประเทศไทย สำหรับเกณฑ์การตรวจวิเคราะห์มาตรฐานจะครอบคลุมในหลายด้าน เช่น สถานที่ผลิตต้องได้มาตรฐาน (primary GMP) วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ที่นำมาทำข้าวหลาม ต้องเป็นไปตามเกณฑ์อาหารปลอดภัย หรือ (Food safety) มีการทดสอบหาคุณค่าทางโภชนาการ (Nutrition Facts) ที่จะได้รับจากการกินข้าวหลาม การตรวจหาอายุของผลิตภัณฑ์ (Shelf-life) โดยการทดสอบทั้งหมดจะไม่ไปเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการผลิตของผู้ประกอบการ เพื่อให้คงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอาหารท้องถิ่น

สำหรับโครงการพัฒนาอาหารวัฒนธรรม ตั้งเป้าคัดเลือกอาหารวัฒนธรรมทุกภูมิภาคในประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อยกระดับอาหารทาวัฒนธรรมของประเทศไทยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยเกณฑ์การตรวจจะแปรผันไปตามลักษณะของอาหาร แต่ยังคงยึดหลักการเช่นเดียวกับข้ามหลาม หากผู้ประกอบการรายใดผ่านการตรวจสอบมาตรฐานทั้งหมดจะได้รับตรารับรองจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ที่มา http://link..
admin 172.70.142.27 25650912082345 25650912082345 X